Krystyna Dyakov

Psychoterapia systemowa

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO) informuję, iż:
Administratorem Pani/a danych osobowych jest Krystyna Dyakov prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą: Krystyna Dyakov Psychoterapia systemowa.
W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się pisemnie na adres ul. Wejchertów 19g/1, 43-100 Tychy lub poprzez e-mail: psychoterapeuta.tychy@gmail.com
Dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacja psychologiczna, psychoterapia, terapia małżeńska/par, terapia rodzinna) na podstawie umowy (artykuł 6 RODO ust.1b) – dane zwykłe tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu; i/lub na podstawie zgody (artykuł 9 RODO ust. 2a) – dane wrażliwe tj. dane o stanie zdrowia, leczeniu farmakologicznym, pochodzeniu, rodzinie, pracy, wyznaniu, poglądach, postawach, orientacji seksualnej, głos, wizerunek, itp.

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym podmiotom (w celu wykonania podstawowych umów przez te podmioty):
1. księgowość – w razie konieczności wystawienia faktury
2. superwizor - w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego,
3. koterapeuta – w przypadku terapii prowadzonej wraz z koterapeutą
4. inaczej jest to dozwolone tylko na podstawie odrębnie wyrażonej zgody

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Podane dane nie będą profilowane ani poddawane procesom automatyzowanego podejmowania decyzji.

Dane będą przechowywane przez okres najdłużej 5 lat od zakończenia wykonania umowy/ terapii.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych terapeuty.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości rzetelnego wykonania usługi.